میراث فرهنگی ملموس

میراث فرهنگی ملموس

میراث فرهنگی ملموس، زیر مجموعه ای از میراث فرهنگی است که دارای موجودیت است و وجود خارجی دارد. یعنی در زندگی روزانه ما، فضایی را برای خود اشغال کرده است و می توان آن را دید و لمس کرد. طبق تعریف کنوانسیون میراث جهانی، میراث فرهنگی ملموس شامل آثار (Monuments)، بناها (Buldings) و محوطه ها (Sites) می شود.