گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی

ورزش و گردشگری دو نیروی قوی برای جذب مردم و ابزار مناسبی در فرآیند جهانی شدن هستند. گردشگری ورزشی، به آن دسته از فعالیت های گردشگری اطلاق می شود که انگیزه وهدف اصلی گردشگران از انجام آنها، مشارکت فعال یا غیر فعال در ورزش های رقابتی یا تفریحی یا حتی حضور در رویداد های ورزشی به منظور لذت بردن و تشویق نمودن ورزشکاران مورد علاقه شان در میادین ورزشی است.