ماجراجویانه

ماجراجویانه :

گردشگری ماجراجویانه به سفرهایی گفته می شود که شخص با قدم گذاشتن در طبیعت ناشناخته، به دنبال تجربه ی فعالیت هایی همراه با خطر و چالش می باشد و در آن تلفیقی از فعالیت های بدنی، طبیعت گردی و آشنایی با فرهنگ های مختلف به چشم میخورد. در این نوع گردشگری شخص باید در سطح مطلوبی از استقامت و آمادگی جسمانی قرار داشته باشد و ریسک و خطر کردن ر بخش مهمی از زندگی بداند و در یک کلام شجاع باشد. با توجه به مقصد سفر و تجربیاتی که در آن پیش رو خواهید داشت می توان گردشگری ماجراجویانه رو به دو دسته ی سخت و نرم تقسیم کرد. در سطح دشواری یا سخت، شخص باید کاملا آموزش دیده و مهارت های فیزیکی و بدنی را کسب کرده باشد و در مقابل، برای نوع نرم این سفرنیاز به داشتن مهارت های پیشرفته احساس نمی شود و با کمی دانش و اطلاعات در مورد طبیعت که با چاشنی خطرو کسب تجربیات جدید همراه باشد، می توان کوله بار را برای روزهایی پرماجرا برداشت.